Natuur- en milieuaspecten


  • Waarom moet er een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld.

     

De wetgeving eist dat de milieueffecten van grotere projecten goed in beeld worden gebracht.  Dit gebeurt door middel van een milieu-effectrapport (MER). Het gaat dan over de effecten van het windpark op het gebied van geluid, slagschaduw, flora en fauna, cultuurhistorie/archeologie, landschap, waterhuishouding, veiligheid en duurzame energieopbrengst. Voor het Windpark Den Tol wordt ook een MER opgesteld. De eerste stap is al gezet met de publicatie van de zogenaamde notitie Reikwijdte en Detailniveau, ook wel startnotitie genoemd. Die publicatie heeft tot doel aan te geven wat wordt onderzocht in het MER en tot welk detailniveau. Daarnaast beoogt het om alle betrokkenen en geïnteresseerde partijen te informeren. Op basis van de informatie in het MER kunnen de overheden hun besluiten nemen over de ruimtelijke inpassing en de noodzakelijke vergunningen.

  • Wie beoordeelt een MER?

De overheid laat een MER altijd onderzoeken door de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. Deze commissie moet oordelen of het MER voldoende milieu-informatie bevat om het milieubelang mee te laten wegen in de besluitvorming.

 

  • Veroorzaken windmolens veel slachtoffers onder vogels?

De aantallen vogelslachtoffers door windmolens is beperkt. Uit onderzoek is bekend dat van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen er één sterft door windenergie. Gif, verkeer, hoogspanningsleidingen, huisdieren (katten) etc. kosten veel meer slachtoffers.

Comments