Veel gestelde Vragen

Windenergie algemeen

 • Waarom windenergie op land?

Windenergie op land is één van de goedkoopste vormen van duurzame energie. Het huidige kabinet heeft daarom – in tijden van bezuinigen - gekozen om maximaal in te zetten op juist deze vorm van duurzame energie. Het duurzaam opwekken van energie is nodig om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en om klimaatverandering te beperken. Daarom wil de Nederlandse regering dat in 2020 14% van al ons energieverbruik duurzaam wordt opgewekt. Op dit moment is dat 4%.

 

 • Hoe is de veiligheid van windmolens geborgd?

Elke type windmolen moet een certificaat hebben waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de internationale ontwerpnorm voor windmolens. Het betreft de IEC 61400-1 norm. Deze heeft onder meer betrekking op de veiligheid van de windmolen. Onderdeel van de norm betreft het beoordelen of een windmolen bestand is tegen extreme weersomstandigheden (hoge windsnelheden, windstoten). De windmolens in Netterden moeten ook over een dergelijk certificaat beschikken voordat met de bouw kan worden begonnen.

 

 • Vindt er wel een CO2 besparing plaats door windmolens?

Windenergie is een duurzame energiebron en bespaart aanzienlijke hoeveelheden CO2-uitstoot. Elke MWh elektriciteit uit windenergie bespaart bijna een MWh met fossiele energie opgewekte elektriciteit. Een eventueel rendementsverlies bij elektriciteitscentrales voor de inpassing van windenergie staat in geen verhouding tot de door windenergie bespaarde hoeveelheid brandstof en CO2.

 

 • Vanaf en tot welke windsnelheid produceren windmolens elektriciteit?

Dit is per type turbine verschillend maar voor moderne windmolens geldt in zijn algemeenheid dat vanaf windsnelheden van 2-4 m/s (windkracht 2/3 Bft) tot circa 25 m/s (windkracht 10 Bft) elektriciteit produceren.

 

 • Zijn windmolens wel efficiënt?

Een windmolen heeft een bepaald maximum vermogen. Hoeveel elektriciteit met dat vermogen wordt opgewekt hangt af van de hoeveelheid en kracht van de wind. Door het gebruik van de nieuwste technieken kan er zowel bij lage windsnelheden als bij hoge snelheden elektriciteit worden opgewekt. Landinwaarts – en dus bij ook bij Netterden – is er minder wind dan aan de kust, maar met hoge molens vanaf 100 meter zijn de molens ook in het binnenland efficiënt.

 

 • Wordt de energie die het kost om de windmolens te produceren en te bouwen terugverdiend?

Het energieverbruik van productie van windmolens, inclusief grondstoffen, vervoer en plaatsing wordt gemiddeld binnen 6 maanden ‘terugverdiend’.

 

 • Hoe zit het met de werkgelegenheid?

De bouw, exploitatie, onderhoud en reparatie van windturbines zorgen direct en indirect voor de nodige werkgelegenheid. In gebieden met veel windturbines worden speciale onderhoudsteams opgeleid. Maar al veel eerder wordt bij de planning, ontwikkeling en bouw de expertise van het lokale bedrijfsleven ingeroepen.

 

 • Wat gebeurt er als een locatie niet meer wordt gebruikt?

Windenergie is omkeerbaar. Dat betekent dat, wanneer er over 20 tot 25 jaar iets anders of beters wordt uitgevonden, besloten kan worden om na de technische levensduur van de windturbines een locatie volledig te ontmantelen en terug te brengen in zijn oorspronkelijke staat. Ondanks dat het om grote objecten gaat zijn windturbines makkelijk te verwijderen en volledig recyclebaar. 

 

Over windenergie in het algemeen is veel te vinden op het internet. Graag verwijzen wij naar een aantal sites waarop veel is te vinden over windenergie en waar de meeste vragen over duurzame energie reeds zijn beantwoord.

  • De site van de overheid (AgentschapNL) over windenergie en gerelateerde regelgeving: www.windenergie.nl
  • De belangbehartiger van windenergie in Nederland met een uitgebreide site: de Nederlandse Windenergie Associatie  www.nwea.nl
  • Veel duurzame energie "facts"op de site van de Koepel: Stichting DE (Duurzame Energie) Koepel www.dekoepel.org 

 

 

 

Windpark Den Tol

 • Waarom een tweede windpark bij Netterden?

In 2004 heeft de gemeente Oude IJsselstreek gekozen voor het windpark Netterden-Azewijn. Nieuw beleid heeft echter geleid tot de keuze voor een tweede park bij Netterden. Zo heeft de gemeente het zogenaamde Akkoord van Groenlo (2009) ondertekend, waarin prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van duurzame energie. Die ambitie is onder andere ingevuld door in de structuurvisie 2015 het gebied ten oosten van Netterden aan te wijzen als kansrijk gebied voor windenergie.

 

 • Hoeveel windmolens komen er?

Het plan nu is om 8 tot 12 windturbines te realiseren. Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar verschillende mogelijke opstellingen, waarbij het park zo goed mogelijk landschappelijk wordt ingepast en zo min mogelijk overlast geeft voor de omwonenden.

 

 • Hoe groot zijn de molens?

Wij gaan uit van molens met een ashoogte van 100 tot maximaal 135 meter. De molens net over de grens in Duitsland zijn tussen de 80 en 100 meter hoog.

 

 • Waar komen de windmolens te staan?

Alleen het zoekgebied is nog bekend (kaartje invoegen uit startnotitie). Het aantal en de plek van de molens is op dit moment onderwerp van studie.

 

 • Hoeveel elektriciteit wordt door het windpark geproduceerd?

In totaal zal het windpark een totaalvermogen hebben van 24 tot 30 MW. Daarmee wordt jaarlijks zo’n 60.000 miljoen kWh worden opgewekt. Dat komt overeen met het verbruik van een kleine 20.000 huishoudens.

 

Subsidie

 

 • Hoeveel subsidie wordt door de overheid betaald voor de elektriciteit van de windmolens?

Omdat de kostprijs van de elektriciteit van windmolens op dit moment hoger is dan de prijs die ervoor wordt betaald op de energiemarkt stelt de overheid subsidie beschikbaar om dit verschil te overbruggen. Zonder deze subsidie is het niet mogelijk te investeren in windmolens of in andere vormen van duurzame energie. De prijs op de energiemarkt voor elektriciteit ligt tegenwoordig op circa 6-7 eurocent. De kostprijs voor elektriciteit van windmolens ligt hier een paar cent boven. Voor windmolens op land is dit bijvoorbeeld 9 eurocent. Het verschil, voor een maximaal aantal kWh en een periode van maximaal 15 jaar, wordt aangevuld met subsidie op basis van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

Het huidige kabinet heeft het subsidiestelsel zo ingericht dat er tegen de minste kosten, de meeste windparken worden ontwikkeld. Zo investeert de overheid niet meer dan strikt noodzakelijk is om investeerders geïnteresseerd te krijgen in de ontwikkeling van een windpark.

Overigens worden fossiele brandstoffen vreemd genoeg nog meer gesubsidieerd dan duurzame energie. Uit recent onderzoek van onderzoeksbureaus Ecofys en CE-Delft (Overheidsingrepen in de energiemarkt, juni 2011) blijkt dat de Nederlandse overheid 5,8 miljard euro heeft gespendeerd aan fossiele energie tegen 1,5 miljard aan hernieuwbare energie.

 

 • En als de elektriciteitsprijs op de energiemarkt verandert?

Dan verandert ook de subsidie. De subsidie dekt het verschil tussen kostprijs en marktprijs. De productiekosten van elektriciteit uit windenergie verandert niet. Als de prijs van elektriciteit stijgt dan daalt dus de subsidie per kWh. Het is de verwachting dat de elektriciteitsprijs zal stijgen en daarmee daalt de bijdrage van de overheid.

Omgekeerd geldt ook dat als de energieprijs daalt de subsidie toeneemt. Daarbij geldt dat de overheid een maximum heeft gesteld. Als de elektriciteitsprijs onder een bepaald bedrag daalt, dan wordt er niet meer dan het maximum aan subsidie verstrekt.

 

 • Is windenergie duurder dan andere vormen van duurzame energie?

Nee, windenergie op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie. Voor zonne-energie en andere vormen van duurzame energie moet de overheid veel meer subsidie per kWh beschikbaar stellen om ook deze vormen rendabel te kunnen maken.

 

Waardeverandering door windmolens

 • Dient een gemeente bij het vaststellen van de WOZ rekening te houden met (plannen voor de plaatsing van) windmolens?

In enkele gevallen is bekend dat de rechter vanwege de ligging van een windpark in de directie nabijheid  de WOZ-waarde voor enkele procenten naar beneden heeft bijgesteld. De WOZ-waarde is echter een belastingtechnische waarde, niet de waarde van onroerend goed bij aan- of verkoop. Echter voor woningen buiten ruwweg 4 maal de ashoogte van de windturbines is de kans op verlaging van de WOZ-waarde zeer gering. Belangrijker is hierbij nog dat de waardedaling altijd afhankelijk is van de afstand tot de windturbines, eventuele hinder van geluid en/of slagschaduw en visuele hinder. Doordat bij ons initiatief de afstand tot iedere woning van derden ruwweg groter is dan 4 maal de ashoogte, kunnen we stellen dat waardedaling van de woningen in Netterden door de komst van het windpark onwaarschijnlijk is

 

Natuur- en milieuaspecten

 

 • Waarom moet er een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld.

   

De wetgeving eist dat de milieueffecten van grotere projecten goed in beeld worden gebracht.  Dit gebeurt door middel van een milieu-effectrapport (MER). Het gaat dan over de effecten van het windpark op het gebied van geluid, slagschaduw, flora en fauna, cultuurhistorie/archeologie, landschap, waterhuishouding, veiligheid en duurzame energieopbrengst. Voor het Windpark Den Tol wordt ook een MER opgesteld. De eerste stap is al gezet met de publicatie van de zogenaamde notitie Reikwijdte en Detailniveau, ook wel startnotitie genoemd. Die publicatie heeft tot doel aan te geven wat wordt onderzocht in het MER en tot welk detailniveau. Daarnaast beoogt het om alle betrokkenen en geïnteresseerde partijen te informeren. Op basis van de informatie in het MER kunnen de overheden hun besluiten nemen over de ruimtelijke inpassing en de noodzakelijke vergunningen.

 • Wie beoordeelt een MER?

De overheid laat een MER altijd onderzoeken door de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. Deze commissie moet oordelen of het MER voldoende milieu-informatie bevat om het milieubelang mee te laten wegen in de besluitvorming.

 

 • Veroorzaken windmolens veel slachtoffers onder vogels?

De aantallen vogelslachtoffers door windmolens is beperkt. Uit onderzoek is bekend dat van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen er één sterft door windenergie. Gif, verkeer, hoogspanningsleidingen, huisdieren (katten) etc. kosten veel meer slachtoffers.

 =============

Geluid en slagschaduw

 • Geven windturbines veel geluidsoverlast?

Windturbines zijn de helft van de tijd nauwelijks hoorbaar. Als het zacht waait, staat de windmolen nagenoeg stil en maakt hij (bijna) geen geluid. Als het hard waait, neemt het achtergrondgeluid (van bijvoorbeeld wegen en blaadjes aan de bomen) sterk toe en wordt de turbine daardoor overstemd. Bij windkracht 3 tot 6 is de windturbine in de meeste gevallen wel hoorbaar. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van geluidsarme windturbines. Dit is bereikt door betere geluidsisolatie, verlaging van het toerental en een verbeterd ontwerp van de rotorbladen. Om geluidsoverlast voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden is regelgeving opgesteld. Het jaargemiddelde geluidniveau als gevolg van een windturbine of windpark dient bij een woning van derden niet meer te bedragen dan 47 dB. Ter vergelijking: het geluidniveau van een gesprek is 60 dB(A), een drukke verkeersweg op 100 meterafstand 80 dB(A), een opstijgend vliegtuig op 200 meterhoogte 100 dB(A) en een drilboor op 1 meterafstand 110 dB(A). Daarnaast geldt een ten hoogst toelaatbare waarde voor het jaargemiddelde geluidniveau in de nachtperiode van 41 dB. (bron: www.windenergie.nl) Bovenstaande normen betekenen in de praktijk vaak dat molens minimaal op een afstand van 4 keer de masthoogte worden geplaatst van woningen. Voor molens van 100 meter is dat dus 400 meter.

 

 • Wat is de regelgeving ten aanzien van slagschaduw?

Als slagschaduw op het raam van een woning valt kan dat als hinderlijk worden ervaren. Vooral de wisseling tussen wel en geen schaduw ergert mensen. Bij moderne windturbines met drie wieken is de slagschaduw in de praktijk beperkt. Deze windturbines hebben een maximale omwentelingssnelheid van 20 tot 30 toeren per minuut. Het maximale aantal bladpassages is daardoor 90 per minuut, dit komt overeen met een frequentie van 1,5 Hz. Uit onderzoek is gebleken dat mensen vooral last hebben van het afwisselen van schaduw en licht bij een hogere frequentie, tussen de 2,5 en 14 Hz.

De regelgeving schrijft voor dat een molen van een stilstandvoorziening moet worden voorzien wanneer gemiddeld meer dan zeventien dagen en maximaal meer dan 64 dagen per jaar gedurende meer dan twintig minuten per dag slagschaduw kán optreden. De stilstandvoorziening schakelt de windturbine uit gedurende de tijd dat er slagschaduw optreedt, waardoor er dus geen overlast is. (bron: www.windenergie.nl)

Initiatiefgroep windpark Den Tol

 • Wie is de initiatiefgroep windpark Den Tol?

Een groep agrarische initiatiefnemers heeft samen met Windunie Development het initiatief genomen om ten oosten van Netterden een windpark te realiseren: "Windpark Den Tol". Aanleiding om windturbines nabij Netterden te gaan ontwikkelen is voor de initiatiefnemers een bijdrage te leveren aan de productie van duurzame energie en het verkrijgen van een nieuwe inkomstenbron naast de inkomsten uit agrarische bedrijfsvoering.

De initiatiefnemers hebben ervoor gekozen om zelf, met ondersteuning van Windunie Development, de ontwikkeling van het windpark te ontwikkelen in plaats van een (buitenlands) energiebedrijf die ruimte te geven. Dat is wat ons betreft een groot voordeel, omdat op die manier de verdiensten binnen de regio blijven.

We hebben ook de intentie om Netterden te laten profiteren van de komst van het windpark. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden die we op dit moment onderzoeken.

 • Wie behoren op dit moment tot de initiatiefnemers?

Familie Keuper, Familie Geuijen, Familie Giesen, Familie Braam, Familie Simmes, Familie Hettinga en Windunie Development (Eelco Bots)

 

 

 

 

.