Windpark den Tol

  • Waarom een tweede windpark bij Netterden?

In 2004 heeft de gemeente Oude IJsselstreek gekozen voor het windpark Netterden-Azewijn. Nieuw beleid heeft echter geleid tot de keuze voor een tweede park bij Netterden. Zo heeft de gemeente het zogenaamde Akkoord van Groenlo (2009) ondertekend, waarin prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van duurzame energie. Die ambitie is onder andere ingevuld door in de structuurvisie 2015 het gebied ten oosten van Netterden aan te wijzen als kansrijk gebied voor windenergie. Inmiddels zijn de plannen verder ontwikkelt en kunt u zien in het ontwerpbestemmingsplan hoe de plannen eruit zien.

  •  Hoeveel windmolens komen er?

Het plan nu is om 10 windturbines te realiseren. 


  • Hoe groot zijn de molens?

Type windturbine: In het windpark Den Tol zullen moderne, stille windturbines worden toegepast, volgens de laatste stand der techniek. Dergelijke turbines geven een hoge energieopbrengst. Uitgangspunt is dat het windpark zal bestaan uit 10 (dezelfde) turbines uit de 3 MW klasse. Een keuze voor een concreet type turbine van een bepaalde leverancier is echter nog niet gemaakt; dit gebeurt pas vlak voor het indienen van de omgevingsvergunningaanvraag (bouwen en milieu). Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is een turbine uit de 3 MW klasse met een ashoogte van 139 meter en rotordiameter van 122 meter. Alle thans leverbare modellen in de 3 MW klasse passen binnen deze specificaties en uit het bijgevoegde MER blijkt dat de milieueffecten van een dergelijke turbine vallen binnen de bandbreedte van effecten van het onderzochte referentietype (Vestas V112). Hoewel fabrikanten met grote regelmaat nieuwe turbinetypen ontwikkelen, biedt het bestemmingsplan zo voldoende flexibiliteit bij de uiteindelijke keuze voor een specifiek bestemmingsplan. Voor het bouwen van windturbines gelden de volgende regels: ashoogte maximaal 139 meter, hoogste punt van de wieken maximaal 195 meter, rotordiameter maximaal 122 meter.


  • Waar komen de windmolens te staan?


  • Hoeveel elektriciteit wordt door het windpark geproduceerd?

In totaal zal het windpark een totaalvermogen hebben van rond de 30 MW. Afhankelijk van welke turbines kan daarmee jaarlijks tot bijna 90.000 miljoen kWh stroom worden opgewekt. Dat komt overeen met het verbruik van een kleine 30.000 huishoudens.